De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Eindhoven  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Eindhoven moet met de 8 randgemeenten worden samengevoegd tot één gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

In elke wijk moet het bibliotheekfiliaal worden heropend, ook als dit ten koste gaat van de schoolbibliotheken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Als er door landelijke bezuinigingen minder agenten op straat kunnen surveilleren, moet de gemeente meer stadswachten in dienst nemen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Acht moet als enige wijk in Eindhoven weer een dorpsraad met adviesrecht krijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De sollicitatieplicht moet ook gelden voor alleenstaande ouders met jonge kinderen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Ouders moeten zelf kunnen bepalen naar welke basisschool ze hun kinderen sturen, ongeacht waar de kinderen wonen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Het gemeentelijke Van Abbemuseum moet een zelfstandig bedrijf of stichting worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet zorgen voor het onderdak bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Bij de sociale werkplaatsen mogen geen banen verloren gaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De parkeertarieven in het centrum mogen niet stijgen, ook als dit leidt tot extra bezuinigingen op het onderhoud en de aanleg van wegen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De gemeente moet geld steken in een nieuw onderkomen voor het dierenasiel.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Om misbruik van uitkeringen tegen te gaan, moet de gemeente onaangekondigd huisbezoeken afleggen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag, ook als dit leidt tot extra bezuinigingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De welstandscommissie moet minder te zeggen krijgen over nieuwbouw en verbouwingen van huizen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Er moeten meer seniorenwoningen komen in Eindhoven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, moeten als tegenprestatie nuttig werk doen voor de maatschappij.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De gemeente moet voorzien in fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, om overlast en uitbuiting te voorkomen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De gemeente moet uit milieuoverwegingen het verwarmen van terrassen beperken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen met atelierruimtes voor kunstenaars komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

De gemeente moet geld vrij maken om gedempte beekjes zoals de Gender weer zichtbaar te maken in de stad.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Eindhoven moet vrachtverkeer uit het centrum weren om de luchtvervuiling te verminderen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer en tot hoe laat zij hun winkel openhouden, ook op zondag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Om dichtslibben van wegen in de omgeving te voorkomen mag Eindhoven Airport pas uitbreiden als Acht een treinstation heeft.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Er moet meer cameratoezicht zijn in de openbare ruimte.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Het centrum moet goed toegankelijk blijven voor autoverkeer.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Om de overlast op straat te verminderen, moet de horeca in het centrum op uitgaansavonden verschillende sluitingstijden hebben.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Eindhoven moet een experiment starten met gemeentelijke teelt van wiet.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Het moet weer worden toegestaan om in het centrum je fiets bij een winkel te parkeren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

De wegenruit rond Eindhoven moet een nieuwe verbinding krijgen tussen Ekkersrijt en Helmond, langs het Wilhelminakanaal door het Dommeldal.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Eindhoven vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
PvdA  
VVD  
D66  
CDA  
GroenLinks  
SP  
Ouderenappèl  
LPF  
Leefbaar Eindhoven  
Blanco Lijst (Leenders)  
Samen Eindhoven  
De Groenen  
Partij van de Toekomst  
ChristenUnie  
EHP  
TELEURGESTELDE BURGERS  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

PvdA: Eens

Eigenlijk een rare stelling. De gemeenteraad beslist hier niet over. De discussie loopt al jaren; hoe krijgt Eindhoven bestuurlijk de ruimte om succesvol te kunnen zijn ? Als dat via samenwerking kan heeft dat onze voorkeur, maar dan wel: slagvaardig, niet vrijblijvend en transparant. Als dat niet (snel) lukt dan is herindeling de uiterste consequentie om te zorgen dat de stadsregio haar kansen kan blijven pakken.

VVD: Eens

Samenvoeging van Eindhoven met de direct aangrenzende gemeenten is een logische ontwikkeling omdat we zo onze positie versterken als tweede economische regio van het land. Het is de stip aan de horizon en tot die tijd maken we afspraken,

D66: Oneens

Eindhoven is van oudsher al de kern van een regio waarbij de omliggende dorpen en gemeenten hun eigen karakter hebben behouden. Laat het karakter van onze regio intact. Gemeentes kunnen prima samenwerken, terwijl besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger blijft.

CDA: Oneens

Eindhoven moet dat niet opleggen, het moet vanuit de randgemeente(n) zelf komen.

GroenLinks: Oneens

Gezien de steeds groter wordende taak van gemeenten is ook GroenLinks Eindhoven voor gemeentelijke samenwerking. GroenLinks wil echter dat de overheid zich meer en meer als partner van inwoners opstelt, dat betekent transparantie, goed luisteren en ruimte voor initiatieven creëren. Als deze discussie uitmondt in herindeling, staan we hier voor open, zolang hier democratische draagvlak voor is. Maar gedwongen, nee.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

grote sterke gemeenten kunnen de grote transities jeugdzorg en WMO aan waarbij democratische controle gewaarborgd is. Bovendien zijn sterke gemeenten in staat een positie in te nemen richting brussel

LPF: Eens

Door schaalvergroting meer kennis in het ambtelijk apparaat en kostenbesparing

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Geen samenvoeging, wel samenwerking.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Er wordt al intensief samengewerkt. Als we één gemeente vormen staan we economisch, sociaal en bestuurlijk nog sterker. Binnen de nieuwe gemeente moet voldoende ruimte zijn voor eigen identiteit en inspraak in de vorm van gebiedsraden.

Samen Eindhoven: Eens

kijkend naar de ontwikkelingen is dit het beste wat je kunt doen voor de regio en de mensen die hier wonen. Bij realisatie geef je dan ook een krachtig signaal af aan Den Haag

De Groenen: Eens

Jeugdzorg, zorg voor chronisch zieken en zorg voor werk en inkomen vereisen een gemeente die groot genoeg is om deze taken aan te kunnen. Noodgedwongen zal de gemeente dus intensief op deze nieuwe beleidsterreinen moet gaan samenwerken in de regio.

Partij van de Toekomst: Oneens

Eindhoven moet eigen identiteit behouden

ChristenUnie: Oneens

Samenvoegen kan een optie zijn dus geen moeten. Niet opleggen van bovenaf maar vanuit gemeenten laten groeien en stevig argumenteren en zo recht doen aan democratisch gehalte van besluiten via gekozen vertegenwoordigers.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Schaalvergroting; groter, grootst. Alles steeds onpersoonlijker, onverschilliger en burgeronvriendelijker. Oneens dus.

PvdA: Oneens

Wij steunen het beleid om de bibliotheken op scholen te versterken omdat dit tot een verbetering leidt van taalvaardigheid en daarmee alle schoolprestaties. Op deze manier is deze ondersteuning voor alle kinderen bereikbaar, ook voor kinderen die vanuit de thuissituatie niet snel een bieb zouden bezoeken. Dus gelijke kansen voor iedereen. De sociale wijkfuncties moeten wel beter geborgd worden dan nu het geval is.

VVD: Oneens

De VVD steunt de transitie van de bibliotheek van de traditionele functie naar een bredere functie op het gebied van informatieverstrekking en media. Hierbij blijft de beschikbaarheid van boeken voor kinderen via schoolbibliotheken overeind en proberen we de sociale functie binnen wijken en publieksinstellingen te behouden. We handhaven de ingezette koers.

D66: Oneens

Een bibliotheek als zelfstandig filiaal is niet rendabel. D66 is voor integratie van voorzieningen op plaatsen waar mensen samenkomen.

CDA: Eens

De bibliotheek is er voor jong en oud, alleen een schoolbieb is onvoldoende. De bieb is enorm belangrijk voor ontmoetingen tussen generaties en om culturele activiteiten te organiseren.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is voorstander van bibliotheekfuncties op scholen/spilcentra in elke wijk. Zo komen kinderen (en ook volwassenen) op een laagdrempelige manier met lezen in aanraking. Niet alleen om kennis te vergroten, maar ook om fantasie, verbeelding en creativiteit te prikkelen. Uit de eerste resultaten blijkt dat het lezen onder kinderen met 30% is gestegen, een grote winst zeker voor kinderen in achterstandsituaties.

SP: Eens

De SP wil de schoolbibliotheken niet sluiten, maar is wel van mening dat elke wijk een bibliotheekfiliaal nodig heeft.

Ouderenappèl: Eens

bibliotheken zijn naast centra voor educatie ontmoetingsplaatsen. Veel mensen maken nog steeds gebruik van het boek in zijn klassieke vorm

LPF: Oneens

Heropening van een bibliotheekfiliaal alleen als daar behoefte ontstaat in een wijk. Maar niet ten koste van een schoolbibliotheek, omdat deze er zijn om het lezen van jonge te stimuleren.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Boeken zijn niet meer van de nieuwe generatie. Zij zijn opgegroeid met digitale oplossingen die passen bij hun beleving. Het bibliotheekbezoek daalt niet voor niets hard. We moeten geen dingen in stand willen houden waar minder of geen vraag naar is. Oude tradities maken plaats voor nieuwe tradities. Zo gaat dat.

Samen Eindhoven: Oneens

Kinderen en daarbij behorende mogelijkheden om zich middels boeken te kunnen verrijken is voor ons een must. Daarnaast gaat het hele bibliotheeksysteem veranderen en komen er meer digitale mogelijkheden. Ons lijkt, dat men eerst even moet afwachten hoe zich dat ontwikkeld alvorens we tal van locaties gaan inrichten om ze vervolgens weer te sluiten met alle financiële gevolgen van dien.

De Groenen: Geen van beide

Internet en het digitale boek verdringen de traditionele openbare bibliotheek die zich opnieuw zal moeten bewijzen. Bestaande bibliotheken willen we behouden. De sanering van het openbare bibliotheekwerk moet stoppen.

Partij van de Toekomst: Eens

Lezen moet gestimuleerd worden.

ChristenUnie: Oneens

Bibliotheekfilialen worden momenteel in scholen ondergebracht en dat is met oog op binding jeugd een goede optie. Deze keuze is democratisch gemaakt en heeft recht op bewijzen van hun bestaansrecht en na 2-3 jaar een evaluatie.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Het was sowieso een grote fout om ze te sluiten. Volgens ons kan het prima en/en. Eventueel beperktere openingstijden voor de wijkfilialen. Bij voorbeeld drie ochtenden en drie middagen of zo.

PvdA: Eens

Door reorganisaties en de inzet op de aanpak van druggerelateerde criminaliteit hebben we te weinig agenten op straat. Het liefst pakt de PvdA dit probleem bij de wortel aan: rust in de tent en regulering van wiet-teelt zodat de politie weer tijd kan besteden aan uw veiligheid. Zolang minister Opstelten echter doof blijft voor deze oplossingen, stellen wij uw veiligheid voorop. Als het moet met extra stadswachten.

VVD: Eens

We bezuinigen niet op veiligheid. Landelijke bezuinigingen worden dus door de gemeente gecompenseerd. De ondersteuning van de politie door stadstoezichthouders voor toezicht en handhaving, kleine vergrijpen en bestuurlijke boetes is succesvol en wordt uitgebreid.

D66: Geen van beide

Stadswachten moeten het werk van agenten niet overnemen. Buurtpreventieteams zijn wel mogelijke oplossingen.

CDA: Eens

Voor ons is veiligheid namelijk een topprioriteit. Zo blijft Eindhoven veilig en leefbaar.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks Eindhoven vindt dat we als gemeente niet alle landelijke bezuinigingen op kunnen vangen. Wel voelen we ons verantwoordelijk voor een veilige stad en een prettig leefklimaat. Risico’s, criminaliteit en misstanden zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Het aanpakken van problemen door de politie moet dan ook hand in hand gaan met preventieve maatregelen.

SP: Oneens

De gemeente kan niet alle problemen van Den Haag oplossen, en voor de SP is een stadswacht geen vervanging van een agent.

Ouderenappèl: Eens

Stadswachten kunnen een nuttige rol vervullen ze vervangen echter niet de pòlitie. Zij kunnen ogen en oren zijn voor de politie.

LPF: Oneens

Stadswachten hebben minder bevoegdheden en uitstraling en dat heeft een negatief effect op de veiligheid.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Dat in het kader van veiligheid.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Nog minder blauw op straat is sowieso onwenselijk, maar de focus moet vooral liggen op beter blauw op straat. Mensen die zelf voorbeeldig zijn qua uitstraling, gedrag en communicatie en daardoor meer natuurlijk respect genieten.

Samen Eindhoven: Eens

Men moet blijven handhaven, een antwoord als "geen prioriteit" gaat er bij ons niet in. Als het dan niet door de politie gebeurd, dan maar door stadstoezicht, wel moeten er dan meer BOA's komen met een groter mandaat.

De Groenen: Eens

Stadswachten zijn de ogen en oren van het bevoegd gezag.

Partij van de Toekomst: Eens

Veiligheid boven alles

ChristenUnie: Eens

Veiligheid op straat is een primaire taak van de overheid Aanwezigheid van agenten of stadswachten werkt preventief. Het verhoogt het veiligheidsgevoel en verminderd aantoonbaar straatoverlast.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Op zich vinden wij dat er gewoon voldoende agenten moeten zijn om de burgers te helpen en hun veiligheid te garanderen. Als de overheid daarin echter faalt, dan liever stadswachten dan helemaal niks.

PvdA: Oneens

Acht heeft als voormalig kerkdorp een bijzonder karakter. De bewoners zijn erg actief en in erg betrokken bij de ontwikkelingen in hun buurt. De PvdA wil deze kracht ondersteunen en verregaande afspraken maken met bewoners over hun buurt. Net zoals we dat in de rest van Eindhoven ook doen. Een 'status aparte' is wat ons betreft niet nodig.

VVD: Oneens

Er zijn verschillende initiatieven van mensen in wijken en buurten om op te treden als gesprekspartner van de gemeente. Dat werkt prima. De Dorpsraad Acht kan dat ook maar dan niet als enige zonder officieel adviesrecht.

D66: Oneens

Acht is een wijk net als de andere wijken van Eindhoven. Hoewel Acht later een deel van Eindhoven is geworden als veel andere wijken, is dat nu historie.

CDA: Eens

Wijken die een wijkraad willen moeten die ook kunnen krijgen.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is voor participatie van inwoners. Het staat inwoners vrij om een eigen orgaan op te richten die bewoners vertegenwoordigt. Wij zijn echter geen voorstander van het creëren van een extra bestuurslaag met een aparte positie en budget, die bewoners in andere wijken niet krijgen. Bovendien geloven wij dat het slimmer is om aan de voorkant de wijk bij het maken van plannen te betrekken, in plaats van achteraf.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

OAE is voor burgerparticipatie waarbij intergaliteit voorp staat . Keuze voor de vorm leggen wij neer bij de inwoners. Dorpsraad 8 is altijd een sterk adviesorgaan geweest.

LPF: Eens

Nadat Acht door Eindhoven is geannexeerd heeft de Dorpsraad 40 jaar uitstekend haar nut bewezen en is ten onrechte opgeheven.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Acht is niet zomaar een wijk, maar een kerkdorp.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Eindhoven moet ten behoeve van eigen identiteit en inspraak meerdere gebiedsraden krijgen waaronder bijvoorbeeld in Acht.

Samen Eindhoven: Eens

Om mee te beginnen, daarnaast moet goed gekeken worden welke wijken daar ook voor in aanmerking komen. Ook met het oog op eventueel schaalvergroting d.m.v. inlijven van de randgemeenten, past een dorpsraad werkwijze precies in de uit te voeren democratie.

De Groenen: Eens

Een dorp met een hechte gemeenschap verdient een eigen stem. Dit punt moet onderdeel worden van de college-onderhandelingen. Overwogen kan worden om in andere stadsdelen inspraakorganen in het leven te roepen, mits daar bij de bevolking behoefte aan bestaat.

Partij van de Toekomst: Oneens

Waarom Acht wel en andere wijken niet

ChristenUnie: Eens

De Dorpsraad heeft zich bewezen als democratische vertegenwoordiger voor deze oude dorpskern door hoge betrokkenheid van de burgers en daarmee legitiem voorbeeld van democratie. Het is een adviesorgaan en vormt geen extra bestuurslaag. Moet je niet willen missen.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

EENS dat dorpsraad Acht bestaat en adviesrecht heeft of krijgt. Echter de stelling verplicht ons tot Oneens, omdat we vinden dat dat OOK voor andere wijken zou moeten kunnen en mogen als men dat in die wijken wil. "enige WIJK en "DORPSraad" strookt dan ook niet. Moet zijn: Dorpsraad Acht en wijkraad elders.

PvdA: Eens

Jonge ouders staan vaak aan het begin van hun carrière. De eerste jaren werkervaring zijn een belangrijke drager voor de rest van je werkzaam leven, voor financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat jonge ouders een baan hebben. Zeker als ze er alleen voor staan.

VVD: Eens

Ook voor alleenstaande ouders met jonge kinderen geldt dat de beste sociale voorziening een betaalde baan is. We zullen mensen altijd stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan.

D66: Eens

Participatie van mensen is belangrijk; ook om kansen te blijven houden. Ook voor jonge, alleenstaande ouders.

CDA: Oneens

Alleenstaande ouders moeten juist worden ontzien omdat ook de opvoeding van de kinderen belangrijk is.

GroenLinks: Eens

Betaald werk geeft mensen eigenwaarde, financiële onafhankelijkheid en een sociaal netwerk. Ook voor alleenstaande ouders is dit belangrijk. Vanzelfsprekend moeten de voorwaarden daar bij passen, zoals goede, betaalbare kinderopvang en de mogelijkheid om parttime te werken. Zo is het voor zowel ouders als kinderen aantrekkelijk.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

Ook hier geldt maatwerk.

LPF: Eens

Indien dit maatschappelijk verantwoord zou zijn.

Leefbaar Eindhoven: Geen van beide

Slechte stelling! Het is niet aan de gemeenteraad hierover te beslissen, maar aan het UWV.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Als alleenstaande ouders met jonge kinderen moeten werken dan leidt dat weer tot nieuwe kostbare problemen. Zolang de kinderen nog heel jong zijn moet er genoeg ruimte zijn voor een gedegen opvoeding. Vergrijzing en ontgroening zijn zeer ernstige problemen en de jeugd is dus bepalend voor onze toekomst.

Samen Eindhoven: Eens

Iedereen is gelijk en bij een baanaanbod zijn er altijd oplossingen voorhanden, zelfs oplossingen die gekoppeld zijn aan toelagen.

De Groenen: Oneens

Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen past geen sollicitatieplicht, dus zeker niet voor alleenstaande ouders.

Partij van de Toekomst: Geen van beide

Maar er moet wel hulp worden geboden om iets passends te vinden.

ChristenUnie: Oneens

De opvoeding van jonge kinderen is wezenlijk voor hun ontwikkeling en latere ontplooiing in de maatschappij en is een baan op zich, zeker als je er alleen voor staat. dus tijd voor opvoeden is goed voor ouder,kind en maatschappij.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Wij vinden dat ieder gelijk dient te worden behandeld en ook dat alleenstaande ouders niet mogen vervreemden van hun kansen op betaalde arbeid en een eigen inkomen. Uiteindelijk komt dat juist ook die jonge kinderen weer ten goede.

PvdA: Eens

Dit is wettelijk geregeld in onze grondwet. De PvdA wil daar dan ook niet aan tornen. Wij vinden wel dat een goede school een afspiegeling is van de buurt waar hij in staat. We willen daarom stimuleren dat ouders voor de buurtschool kiezen. Op school leer je samenleven. Daar ligt de basis voor een sterke en sociale buurt… en het scheelt meteen wat files rond de basisscholen.

VVD: Eens

Ouders hebben vrije schoolkeuze. De gemeente bepaalt niet naar welke school een kind gaat. Voor ons bestaan er geen zwarte en witte scholen, maar enkel goede en slechte scholen

D66: Eens

Het is simpelweg niet aan de gemeente om dit te bepalen. Uiteraard hebben alle kinderen recht op goed basisonderwijs.

CDA: Eens

Keuzevrijheid van scholen vinden wij belangrijker.

GroenLinks: Eens

Elke ouder mag wat GroenLinks Eindhoven betreft bepalen bij welke vorm van onderwijs hun kinderen het meest gebaat zijn. Wel is uit diverse onderzoeken gebleken dat alle kinderen zich op scholen met een grote diversiteit aan opleiding- en inkomensniveaus beter ontwikkelen. Dat betekent dat een zekere stimulans op diversiteit vanuit de gemeente wel relevant blijft.

SP: Oneens

De school dient een afspiegeling te zijn van de wijk.

Ouderenappèl: Eens

vrije schoolkeuze vloeit wat ons betreft voort uit onderwijsvrijheid. De gemeente moet mensen niet veroordelen per "postcode" naar school te gaan.

LPF: Eens

In een democratie hebben ouders het recht om zelf te bepalen naar welke basisschool zij hun kinderen sturen.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De kwaliteit van het basisonderwijs in Eindhoven verschilt enorm. Ouders hebben het recht om het beste te willen voor hun kinderen. Het is wel een duidelijk signaal dat het anders moet. Een nieuw systeem dat beter voldoet aan de eisen en wensen van nu.

Samen Eindhoven: Eens

Vrijheid van onderwijs is een groot goed, daarom ligt de beslissing van een schoolkeuze bij de ouders zelf.

De Groenen: Eens

We geven ouders graag die keuzevrijheid zolang het verenigbaar is met de belangen van hun kinderen. Maar geen overvolle scholen in de villawijken en lege scholen in de achterstandswijken. Alle basisscholen moeten goede kwaliteit leveren.

Partij van de Toekomst: Eens

Keuzevrijheid is erg belangrijk.

ChristenUnie: Eens

Is vrijheid van onderwijs zoals wettelijk geregeld in art 23

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Geen toelichting gegeven

PvdA: Oneens

Over de positie van het van Abbe wordt veel gesproken in de gemeenteraad. Nu is het nog een gemeentelijke dienst. Wij hebben aangestuurd op een onderzoek naar verzelfstandiging en zullen de resultaten hiervan eerst afwachten. Zolang niet duidelijk is of verzelfstandiging verantwoord kan en een bijdrage levert aan de kwaliteit en de bezoekersaantallen van ons museum is het voor de PvdA niet per definitie dé oplossing.

VVD: Eens

Het exploiteren van een (top)museum is geen gemeentelijke taak. Daarom wil de VVD dat het Van Abbemuseum wordt verzelfstandigd of een rijksmuseum wordt. Dit levert een aanzienlijke besparing op die we elders kunnen inzetten.

D66: Eens

Het Van Abbemuseum is van belang voor Eindhoven. Tegelijk kan het museum zich prima zelfstandig redden en ook nieuwe routes zoeken als zelfstandige organisatie.

CDA: Eens

Mits dat financieel gunstig is voor gemeente.

GroenLinks: Eens

Cultuur en zeker ook het Van Abbemuseum levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Kunst scherpt onze blik op de wereld, zorgt ervoor dat onze vastgeroeste denkbeelden vloeibaar worden, en dat onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Zo’n voorziening hoeft, wat GroenLinks betreft, niet bestuurd te worden door de gemeente, maar binnen de subsidiekaders de ruimte te krijgen.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

Het Van Abbe heeft een zeer exclusieve collectie. Die is van de burgers en mag niet geprivatiseerd worden, njiet via welke juridische contructie dan ook. De gemeenteraad blijft de baas over het Van Abbe

LPF: Eens

Het is geen taak van de gemeente om een museum te runnen. Bovendien drukt dit zwaar op de gemeentelijke begroting.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Cultuur is belangrijk, maar de behoefte aan een specifieke culturele invulling verandert met de generaties. We moeten geen dingen in stand willen houden waar tegenwoordig geen vraag meer naar is. Als het Van Abbemuseum aantrekkelijk genoeg is dan zal het zeker overleven net als andere zelfstandige musea in Nederland.

Samen Eindhoven: Eens

De gemeente hoort geen verhuurder te zijn wat betreft woningen, zo ook geen uitbater van een museum. Eigen verantwoordelijkheid onder een eigen zelfstandige positie, is niet alleen voor de gemeente een goede zaak, maar biedt ook meer mogelijkheden voor het museum zelf.

De Groenen: Eens

Museumbeheer is geen kerntaak van de gemeente, maar nog meer bezuinigingen op kunst en cultuur zijn uit den boze. Het moet toch mogelijk zijn om in 2018 als Europese cultuurstad alsnog op nummer 1 te komen. Kunst en cultuur vormen voor de vele werkende migranten in Eindhoven een belangrijke voorziening.

Partij van de Toekomst: Eens

Ook in de kunstwereld moet je anders durven denken en niet aan de leidraad van de gemeente blijven hangen.

ChristenUnie: Eens

Er moet een duidelijk besef van eigen ondernemerschap in de cultuursector zijn.Huidige vorm en binding. als soort gemeentelijke dienst, voldoet daar niet aan.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Wij hebben niets tegen het Van Abbemuseum, behalve dat het alle burgers van Eindhoven jaarlijks vele miljoenen kost die ook aan nuttigere zaken kunnen worden besteed. Snel privatiseren dus zodat het Van Abbe geld kan gaan opbrengen, in plaats van kosten en ook meer bezoekers zal trekken.

PvdA: Eens

De gemeente heeft een zorgplicht voor iedereen die zich binnen haar grenzen bevindt. Zolang de landelijke overheid niet regelt dat mensen die niet in Nederland mogen verblijven ook daadwerkelijk terug kunnen en terug gaan, moet de gemeente er voor zorgen dat deze mensen op een humane manier worden opgevangen. Wij willen geen zwervende gezinnen in onze stad.

VVD: Oneens

De VVD vindt dat de gemeente moet meewerken aan het vastgestelde asielbeleid van het Rijk. Er is dan ook geen opvang voor uitgeprocedeerde personen die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.

D66: Eens

D66 heeft mensenrechten hoog in het vaandel. D66 vindt dat geen mens op straat hoort te leven, ongeacht de culturele achtergrond of verblijfsstatus. De gemeente is de aangewezen instantie om daarvoor voorzieningen te treffen en moet ervoor waken dat er geen mensonwaardige situaties ontstaan. D66 wil daarom dat Eindhoven vluchtelingen helpt om te voorzien in hun eerste levensbehoefte.

CDA: Eens

Niemand mag op straat terecht komen, hierdoor kan criminaliteit en overlast ontstaan.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt het vreemd om asielzoekers die niks verkeerds gedaan hebben, strafbaar te stellen, alleen voor het feit dat ze er zijn. Bovendien veroorzaakt dit veel problemen; mensen durven niet naar dokters, laten hun kinderen niet naar school gaan en kunnen sneller slachtoffer worden van criminaliteit. Als vluchtelingen geen mogelijkheden tot terugkeer hebben, staat GroenLinks dan ook voor een humaan opvangbeleid.

SP: Eens

Ieder mens heeft recht op onderdak. Wij zijn voor een menswaardige omgang met iedereen.

Ouderenappèl: Geen van beide

Dit dient van geval tot geval bezien te worden. De burgemeester heeft hierin een meer of mindere eigenstandige rol

LPF: Oneens

De procedure moet sneller gaan en de uitzetting moet direct daarop volgen.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Slechte stelling! Dit is landelijke regelgeving.Uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De wereld wordt er niet beter van als we steeds asocialer worden. Eindhoven is slim genoeg om de asielzoekers niet gewoon te herbergen, maar juist te integreren om kansen te benutten. We moeten nieuwe uitdagingen steeds weer omzetten in iets positief. Daarmee maken we het verschil en blijven we sterk.

Samen Eindhoven: Oneens

Voordat de status van "uitgeprocedeerd" aan de orde is, zijn er tal van zittingen geweest die tot dit uiteindelijke besluit hebben geleid. Mede daarom niet pappen en nat houden, maar daadkrachtig de gerechtelijke besluitvorming uitvoeren. Mensen talloze jaren tussen wal en schip laten zweven is ook verre van humaan.

De Groenen: Eens

Om een humanitaire redenen en om redenen van openbare orde wil De Groenen dat de gemeente onderdak biedt voor hen die geen keus hebben. Het VN-verdrag voor bescherming van werkende migranten en hun familie verdient ratificatie door Nederland, dit geeft namelijk asielzoekers ook iets meer rechten.

Partij van de Toekomst: Oneens

Helaas kunnen we niet iedereen helpen.

ChristenUnie: Eens

Dit hoort bij een fatsoenlijke rechtstaat om bescherming te bieden aan vluchtelingen en verschoppelingen in de samenleving

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Wij vinden dat asiel moet kunnen worden aangevraagd in de directe regio van herkomst, bij voorbeeld met steun van de rest van de beschaafde wereld.

PvdA: Eens

Door de invoering van de participatiewet komen er minder banen in de sociale werkvoorziening (ERGON). De mensen die er nog werken en geen reguliere baan kunnen vinden, moeten er aan het werk kunnen blijven. De gemeente gaat samen met werkgevers in regio voor 2500 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap zorgen.

VVD: Oneens

Sociale werkplaatsen zijn geen doel op zich. Het vinden van een baan is de beste sociale voorziening. We spannen ons dus in om zoveel mogelijk mensen naar regulier werk te begeleiden.

D66: Geen van beide

Bij voorkeur vinden mensen werk in reguliere banen. Uiteraard investeren we ook in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

CDA: Eens

Zorgen voor de meest kwetsbaren is erg belangrijk.

GroenLinks: Eens

GroenLinks blijft zich inzetten voor mensen met een (arbeids)beperking. Mensen die nu bij sociale werkplaatsen werken, moeten ook in de toekomst hun baan behouden. Het liefst binnen reguliere bedrijven met goede begeleiding. Als dit echter niet lukt, is niet aan de zijlijn staan het volgende doel. We nemen dus afstand van het harde regeringsbeleid en willen dat de gemeente samen met werkgevers een banenplan opzet.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt moeten een plek vinden. Sociale werkplaats heeft daar een kernrol in.

LPF: Eens

Over het algemeen hebben deze mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via de sociale wekplaatsen vergroot dat hun kans om in het reguliere arbeidsproces terug te keren.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

We willen een samenleving waarin we samen leven. Samen verantwoordelijk zijn. Iedereen kan en moet bijdragen, hoe beperkt ook. Sociale werkplaatsen zijn daarbij belangrijk zolang ze zo rendabel mogelijk worden gerund.

Samen Eindhoven: Eens

Niet de allerzwakste in de maatschappij aanpakken en dat is niet de manier waarmee wij omgaan c.q. bijstaan met zwakkeren in de maatschappij. Deze mensen hebben ook recht op een voor hen zo aangenaam mogelijk leven en zij leven voor het werk.

De Groenen: Geen van beide

Er is hier al genoeg op bezuinigd, voorkom verdere sociale uitsluiting.

Partij van de Toekomst: Eens

Erg belangrijk dat deze specifieke groep hun plek kunnen behouden, zodat ze o.a. niet in een isolement raken.

ChristenUnie: Eens

Iedereen moet de kans hebben om zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voorzien. Met name de sociale werkplaats levert zinvol werk aan mensen die in het bedrijfsleven nauwelijks kans op een arbeidsplaats hebben.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Mensen die daar terecht werken hebben recht op een fatsoenlijke baan.

PvdA: Oneens

De opbrengsten uit parkeren worden, voor zover bij ze de gemeente terecht komen, ingezet voor handhaving van parkeerregels en onderhoud van wegen. De PvdA zal daar de parkeertarieven echter niet voor verhogen. Een verhoging is wel bespreekbaar als de sterk vervuilde lucht in de binnenstad daar schoner door wordt. Betaalbare alternatieven, zoals een goed Openbaar vervoer, moeten dan wel beschikbaar zijn.

VVD: Eens

De VVD gaat verder. We verlagen de parkeertarieven. We kijken kritisch wat de overheid echt moet doen, zoals onderhoud van wegen. We bezuinigen op onze eigen taken om zo geld vrij te maken voor een verlaging van de tarieven.

D66: Oneens

De parkeertarieven zijn niet bedoeld om de begroting te spekken, maar om de parkeerdruk te regelen. We willen de bereikbaarheid van het centrum goed houden.

CDA: Oneens

We willen het onderhoud van onze wegen op niveau houden waar nodig verbeteren.

GroenLinks: Oneens

De hoogte van gemeentelijke belastingen gelijk houden moet wat GroenLinks Eindhoven betreft geen doel op zich zijn, maar in relatie staan tot bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij aan het onderhoud van groen en wegen, openbaar vervoer en sportaccommodaties. Betaald parkeren stimuleert automobilisten tevens om over te stappen op groene alternatieven zoals het openbaar vervoer en de fiets.

SP: Oneens

Het onderhoud aan wegen mag niet afhankelijk zijn van de parkeerinkomsten.

Ouderenappèl: Eens

Zolang er uitgebreid geparkeerd moet worden in het Centrum moeten de tarieven zodanig zijn dat ook de ondernemers in het Centrum nog iets kunnen verdienen

LPF: Eens

Als de parkeertarieven zouden stijgen heeft dat een negatief effect op de winkelomzet in het MKB.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Leefbaar Eindhoven wil lagere parkeertarieven in het centrum om bewoners niet sociaal te isoleren en het MBK te ondersteunen. Dit hoeft niet per definitie tot extra bezuinigingen op het onderhoud en de aanleg van wegen te leiden.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De parkeertarieven kunnen pas stijgen als er voldoende passende alternatieven worden geboden. De binnenstad inclusief TUE terrein is te groot om vanaf het station (centraal OV-punt) overal lopend te komen. Een gratis buslijn die de binnenstad ontsluit is nodig voordat de tarieven verder kunnen stijgen.

Samen Eindhoven: Oneens

Op de eerste plaats is het overgrote deel van alle parkeer mogelijkheden in handen van private instellingen zoals Q-park en dan gaan wij daar niet over. Op de tweede plaats heeft men de intentie om de binnenstad/centrum auto luw te maken, dan moet men zorgen voor fatsoenlijke transferia om de stad heen. Het enige transferium aan de rand met Veldhoven is veruit onvoldoende. Wel is onze lezing "first things first" en mag het niet zo zijn dat parkeertarieven ook als een begrotingssluitstuk worden gehanteerd.

De Groenen: Oneens

De Groenen ziet liever fietsers en voetgangers in het centrum.

Partij van de Toekomst: Eens

Parkeertarieven zijn al hoog en we willen mensen aantrekken, niet wegjagen.

ChristenUnie: Eens

Parkeertarieven mogen niet stijgen (afgezien van inflatiecorrectie) maar mogen ook niet dalen. De opbrengst moet volledig aan onderhoud van wegen ten goede komen.Met huidige tarieven wordt voldoende bij gedragen aan de onderhoudspot.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Hier dezelfde bangmakerij als bij de stelling over de OZB. Het is totaal geen uitgemaakte zaak dat er extra op wegenonderhoud bezuinigd zou moeten worden enkel en alleen omdat de parkeertarieven niet zouden stijgen.

PvdA: Eens

Het huidige college heeft ervoor gezorgd dat het huidige dierenasiel gemoderniseerd is en in ieder geval tot 2017 vooruit kan. Maar een definitieve oplossing is noodzakelijk. Omdat het asiel een regionale functie heeft moet die oplossing ook mede door de regio gedragen worden. Door de dierenbescherming te betalen voor de opvang van zwerfdieren draagt de gemeente nu ook al bij aan de huisvesting.

VVD: Oneens

In deze tijd zullen we alles opnieuw tegen elkaar af moeten weten. We vinden dan ook dat een regiovoorziening als een dierenasiel mede door de regio betaald moet worden en dat niet alleen Eindhoven daarvoor op moet draaien.

D66: Eens

Het dierenasiel is toe aan een nieuw onderkomen.

CDA: Oneens

De huidige locatie is op lange termijn niet geschikt maar het asiel is onlangs gerenoveerd en kan dus nog enkele jaren mee. Dit is nu dus nog niet aan de orde.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Eindhoven vindt dat de dierenopvang moet voldoen aan alle wettelijke kaders zodat honden en katten op een goede manier worden opgevangen en een dierwaardig bestaan hebben in het asiel. Als dit niet kan binnen het bestaande onderkomen of een eventuele verbouwing daarvan, dan is een nieuw onderkomen de volgende stap en moet de gemeente daar dus geld voor vrijmaken.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

dierenwelzijn is belangrijk een asiel is een wettelijke taak, die uitgevoerd moet worden.

LPF: Eens

Het huidige dierenasiel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is te klein om het aanbod van dieren te kunnen opvangen.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Speelt al jaren!

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Dieren bepalen hun lot helaas niet zelf. Dat doen wij. We moeten dus onze verantwoordelijkheid nemen en ze zo goed mogelijk behandelen en verzorgen.

Samen Eindhoven: Eens

De stad groeit en daardoor ook het aantal huisdieren. Een fatsoenlijke locatie is daarom op z'n plaats.

De Groenen: Geen van beide

Dit agendapunt wordt te lang vooruitgeschoven in de regio Eindhoven. Randgemeenten moeten wel meebetalen aan een nieuw, modern onderkomen voor dieren dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

Partij van de Toekomst: Eens

Dieren verdienen ook een fatsoenlijke plaats.

ChristenUnie: Oneens

Geen kerntaak van gemeente, subsidie is een mogelijkheid

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Geen toelichting gegeven

PvdA: Eens

Misbruik van uitkeringen moet stevig worden aangepakt. Misbruik breekt solidariteit af, misbruik maakt onze vangnetten duurder dan nodig is en misbruik beschadigt mensen die terecht gebruik moeten maken van een uitkering. Onaangekondigde huisbezoeken zijn wat ons betreft een geoorloofd middel om misbruik tegen te gaan.

VVD: Eens

De afgelopen jaren heeft de VVD ingezet op fraudebestrijding. Het is immers uw geld dat we uitgeven en dat moet goed besteed worden. Met fraude rekenen we af en we tolereren geen bewust misbruik van gemeenschapsgeld.

D66: Oneens

Ook mensen met een uitkering hebben recht op privacy. De effectiviteit van een onaangekondigd huisbezoek hiervan is ook hoogst twijfelachtig.

CDA: Eens

Mits daar een gegronde reden/aanleiding voor is.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt dat mensen die hun baan verliezen en uitkeringsafhankelijk worden, niet als profiteur mogen worden beschouwd. Controleren op uitkeringsfraude is vanzelfsprekend, maar onaangekondigde huisbezoeken, waar het aantal tandenborstels geteld wordt, doen afbreuk aan onze samenleving. Zonder concrete verdenking mag niet achter de voordeur gecontroleerd worden. Er zijn heel wat elegantere methoden te verzinnen.

SP: Oneens

De gemeente kan haar capaciteiten beter inzetten om mensen aan het werk te helpen.

Ouderenappèl: Oneens

De heksenjacht op mensen met een uitkering moet gestopt worden. Iemand in een uitkjering is niet per definitie een fraudeur

LPF: Eens

We hebben het hier over maatschappelijk geld, waar wij verantwoordelijk mee moeten omgaan.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Handhaving moet.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Aan uitkeringen hangen duidelijke spelregels en die moeten gecontroleerd worden. Misbruik van uitkeringen moet aangepakt en ontmoedigd worden.

Samen Eindhoven: Eens

De afgelopen tijd is te vaak al gebleken dat misbruik van uitkeringen aan de orde van de dag zijn. Ook wij moeten waken over de uitgaves hierin. Iemand die niets verkeerd doet, zal daarom ook geen last hebben, wie wel verkeerd in zins is zal het merken.

De Groenen: Oneens

Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen passen geen voorwaarden aan de woonsituatie. Het binnenvallen in een woning mag alleen bij ernstige verdenking van misbruik en moet worden voorzien van een wettelijk bevel tot huiszoeking. Dus alleen in uitzonderlijke gevallen.

Partij van de Toekomst: Eens

Het is belangrijk dat het geld wat er is op de juiste plek terecht komt.

ChristenUnie: Eens

Is een vorm van handhaven rechtvaardige verdeling en moet met mate en respect gebeuren. Voornaamste doel daarbij is de preventieve werking die van de controle uitgaat.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Wij zijn tegen een totale controlestaat die met enige willekeur kan ingrijpen of binnenvallen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Er zijn voldoende andere alternatieven om misbruik tegen te gaan en te kunnen vaststellen.

PvdA: Oneens

Onze woonlasten (OZB en reinigingsrechten) behoren tot de laagste van de 40 grote steden in ons land. De OZB is met de inflatie gestegen en in 2014 zijn de reinigingsrechten zelfs gedaald. Ook de komende vier jaar kiest de PvdA ervoor om de woonlasten alleen met de inflatie te laten stijgen. Een daling zou tot onverantwoorde extra bezuinigingen leiden. De (vaak te) hoge WOZ taxaties willen we wel aanpakken.

VVD: Eens

De VVD verlaagt de OZB. Dat kan omdat we vinden dat de overheid minder kan doen. Een overheid die minder doet is een besparing en dat kunnen we aan de Eindhovenaren teruggeven door onder andere een OZB verlaging.

D66: Oneens

Er komen vanuit de overheid al bezuinigingen op ons af. We willen graag dingen mogelijk blijven maken in Eindhoven.

CDA: Eens

Moet bij voorkeur gelijk blijven maar mag maximaal met de inflatie meestijgen.

GroenLinks: Oneens

De gemeente Eindhoven heeft een van de laagste lokale netto-woonlasten van Nederland. In een tijd waarin gekort wordt op de rijksgelden voor gemeenten, staat de dienstverlening en het sociaal vangnet al behoorlijk onder druk. Het verlagen van gemeentelijke belastingen moet dan ook wat betreft GroenLinks geen doel op zich zijn. Dit kan immers ten kosten gaan van bijvoorbeeld armoedebeleid, groenbeleid en onderwijs.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

OZB IS EEN INSTRUMENT OM DE LOKALE ECONOMIE TE STIMULEREN. wat ons betreft krijgen starters vijf jaar vrijsdtelling van OZB

LPF: Oneens

Eindhoven zit met de OZB al onder het landelijk gemiddelde.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Leefbaar Eindhoven streeft naar verlaging van de OZB. Dit hoeft niet per definitie tot extra bezuinigingen te leiden.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Als we de stad in ieders belang willen ontwikkelen dan is daar eerder meer dan minder geld voor nodig. De komende jaren moet er geïnvesteerd worden zodat op termijn de stad gezonder wordt en de lasten omlaag kunnen.

Samen Eindhoven: Eens

De huizenprijzen zijn fors omlaag gegaan, dan kan het niet zo zijn dat de OZB (belasting) op hetzelfde niveau blijft zitten. Men moet maar eens beter met het maatschappelijk geld omgaan. In 2011/2012 en 2013 zijn er vele miljoenen over de blak gegooid/weggegeven/verkwanselt, dan is het niet vanzelfsprekend dat de burger dit mag/moet betalen. Let wel, de OZB is een fundamenteel onderdeel van de gemeentelijke begroting, korten hierop levert zo wie zo tekorten op op andere vlakken/gebieden.

De Groenen: Oneens

Eerst zorgen dat Eindhoven de nieuwe gedecentraliseerde taken aan kan voordat je de lasten gaat verlichten.

Partij van de Toekomst: Eens

OZB is in principe al te hoog in Eindhoven.

ChristenUnie: Oneens

De OZB is een van de belastingen waarmee de lokale overheid haar primaire taken kan bekostigen. Verlaging gaat dan ten koste van bijvoorbeeld veiligheid op straat. De OZB niet populair maar nodig voor algemeen nut.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Wij vinden de toevoeging "ook als dit leidt tot extra bezuinigingen" bangmakerij op voorhand. Dan zou er dus geen enkel tarief meer omlaag kunnen. Het zijn allemaal keuze`s in de politiek en geen enkele staat op voorhand vast.

PvdA: Eens

Er zijn al een boel regels waar je je aan moet houden als je iets wil (ver-) bouwen. Die regels bieden wat de PvdA betreft voldoende houvast om verrommeling tegen te gaan. Een extra toets door de welstandscommissie is vaak overbodig en werkt vertragend. Bovendien zorgt de toets voor hogere legeskosten. De PvdA wil die kosten omlaag brengen.

VVD: Eens

De VVD schaft de welstandscommissie af. Alleen voor monumentale panden en beschermde stadsgezichten blijft een vorm van toezicht bestaan. Op deze manier kunnen Eindhovenaren nog beter zelf vorm geven aan hun leven en woonomgeving.

D66: Eens

Buiten enige specifieke gebieden wil D66 meer vrijheid geven aan bewoners om een eigen invulling te geven aan hun leefomgeving. Het is niet de taak van de gemeente om in alle woonwijken en buurten van Eindhoven een waardeoordeel te geven over mooi en lelijk. Daar is een buurt, een straat, een inwoner prima zelf toe in staat.

CDA: Oneens

In verband met het aanzicht van de gemeente moet je dit niet willen.

GroenLinks: Eens

Mede door GroenLinks heeft Eindhoven een nieuw ruimtelijk beleid waarbij bepaalde stadsdelen welstandsvrij zijn. Dit geeft gebouweigenaren meer ruimte en zorgt ervoor dat het aantal regels omlaag gaat. Plannen moeten vanzelfsprekend wel aan alle bouwregels en het bestemmingsplan voldoen. Bovendien zijn sommige stadsdelen, zoals het centrum en Strijp-S, dermate beeldbepalend dat welstandscommissies belangrijk blijven.

SP: Eens

Afhankelijk van welk gebied in de stad het betreft.

Ouderenappèl: Eens

overbodige regelgeving mag wat ons achterwege blijven

LPF: Eens

Mensen zijn tegenwoordig heel goed in staat om zelf met een architect te bepalen hoe zij hun woning willen hebben.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen betutteling.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Stappen die processen onnodig vertragen of frustreren moeten aangepakt worden. Inmiddels zijn er goedkopere, snellere en betere manieren om over bouwplannen te adviseren en te beslissen.

Samen Eindhoven: Eens

Een warmte terugwin douchebak mag geen aanleiding zijn om een vergunning te weigeren, hiermee geven wij aan dat de welstandscommissie wel eens te ver doorsloeg. Dat we de regie totaal overboord moeten zetten, neen, maar wanneer er niet in beschermde gebieden en of gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarde, kleine aanpassingen en of aanbouwen gerealiseerd wensen te worden, moet dat geen omslachtig gebeuren zijn.

De Groenen: Geen van beide

De welstandscommissie is vrijwel buiten spel gezet in grote delen van Eindhoven. Eindhoven is toch zeker niet de mooiste stad van Europa. Een hoogstaande ruimtelijke vormgeving is voor een stad die zich wil profileren op design werkelijk een must.

Partij van de Toekomst: Eens

Minder regelgeving is prettiger voor de burger en bespaart kosten.

ChristenUnie: Oneens

Vermindering regels is al in gang gezet en Eindhoven is momenteel proefgemeente met regel-arm bouwen. De resultaten hiervan eerst evalueren, maar nog minder regels lijkt niet waarschijnlijk, er blijft zekere behoefte aan structuur en harmonie in straat of een wijk( omgevingskwaliteit) en de optie om achteraf in te grijpen is niet zonder financiële risico's.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Geen toelichting gegeven

PvdA: Eens

De PvdA wil dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarom moet er meer ‘levensloopbestendig’ gebouwd worden. Niet iedere senior heeft een zelfde type woning nodig. Dé ‘seniorenwoning’ bestaat dan ook niet. Vooral flexibel bouwen, met oog voor deze groeiende groep op de woningmarkt, is dus de opgave.

VVD: Eens

De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

D66: Geen van beide

Specifieke seniorwoningen lijken ons geen goede zaak. Levensloopbestendige woningen zijn wel een goede ontwikkeling.

CDA: Eens

Dit kunnen zowel nieuwe woningen als verbouwingen zijn. Gelijktijdig willen we ook investeren in starterswoningen, studentenwoningen en woningen voor expats.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt het belangrijk dat het woningaanbod van Eindhoven meegroeit met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze stad. Of het nu gaat om de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens of de vergrijzing van onze bevolking. Voor ouderen kan het zowel om specifieke seniorenwoningen of de zogenaamde ‘levensloopwoning’ gaan. De gemeente bouwt overigens zelf niet, maar kan wel woningbouwcorporaties hiertoe stimuleren.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

De komende decennia zal er veel behoefte zijn aan seniorenhuisvesting. Wij pleiten voor goede woonvormen waar sociaal isolement voorkomen wordt en zorg aanwezig is.

LPF: Eens

Door sluiting van verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen, terwijl de meeste huizen daarvoor niet geschikt zijn.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De vergrijzing van de bevolking is een feit. De oorzaak is de verbeterde gezondheidszorg. Mensen leven langer. Niet altijd in goede gezondheid helaas. Seniorenwoningen spelen in op de veranderende samenstelling van de bevolking.

Samen Eindhoven: Oneens

Wij willen niet stigmatiseren, er zijn meer bevolkingsgroepen die een behoefte hebben. de gemeente moet zorgen voor een goede balans hierin en deze met de hoogst mogelijke flexibiliteit toepassen.

De Groenen: Eens

De gemeente moet rekening houden met demografische ontwikkelingen als vergrijzing. Er wonen relatief veel ouderen in Eindhoven en voor hen moeten er voldoende seniorenwoningen in hun eigen wijk komen. Hierbij moet de gemeente met de woningbouwverenigingen ook letten op seniorenwoningen die geschikt zijn voor extra verpleging en verzorging, vallend onder de AWBZ.

Partij van de Toekomst: Eens

Er zijn te weinig seniorenwoningen in Eindhoven.

ChristenUnie: Geen van beide

Markt moet anticiperen op ontwikkeling van toename senioren. Hoe precies, is niet primair taak van de gemeente, wel kunnen kaders aan ontwikkelaars worden gesteld. De gemeente moet daarom onderzoek doen naar deze behoeften waarbij ChristenUnie plet voor diversiteit van vormen, zoals meergeneratiewoningen( kangoeroewoningen).

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Geen toelichting gegeven

PvdA: Eens

De PvdA wil dat mensen die een bijstandsuitkering krijgen zo snel mogelijk aan het werk komen en maatschappelijk niet aan de kant komen staan. Het doen van passend vrijwilligerswerk verhoogt de kans op een baan biedt een nieuwe sociale omgeving. Hierdoor blijven mensen meedoen. Ook als ze een uitkering hebben.

VVD: Eens

We vinden het niet meer dan normaal dat mensen die om wat voor reden dan ook geld krijgen dat door de samenleving is opgebracht, dat die mensen ook iets terug doen. Daarnaast vergroot dit de eigenwaarde van de mensen.

D66: Eens

De gemeente kan mensen ondersteunen bij het deelnemen aan de samenleving. D66 wil dat mensen actief blijven; de gemeente mag om een tegenprestatie vragen voor een uitkering (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk). Het gaat D66 om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen en het verhogen van de kans op een betaalde baan.

CDA: Oneens

Het is van belang voor de mensen zelf en voor de maatschappij dat het gestimuleerd wordt maar dwang leidt tot het gewenste resultaat. Namelijk dat mensen er zelf voor moeten kiezen om zelf iets van hun leven te maken.

GroenLinks: Oneens

Als mensen in deze economische crisis onverhoopt hun baan verliezen en uitkeringsafhankelijk worden, mag de gemeente hen niet als klaploper beschouwen. Het kabinetsbeleid van VVD/PvdA zal een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering vereisen. GroenLinks wil wel stimuleren dat mensen vaardigheden of ervaringen opdoen, die hen helpen bij het vinden van een baan. Maar verplicht stellen, nee.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

Nuttig voor de maatschappij, vrijwilligerswerk ja, geen dwangarbeid, geen verdringinmg van arbeidsplaatsen en bij werk ophoging tot minimumloon.

LPF: Eens

Wel op maat toegesneden.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

We willen een samenleving waarin we samen leven. Samen verantwoordelijk zijn. Iedereen kan en moet bijdragen, hoe beperkt ook. We moeten passende, creatieve en diverse oplossingen bieden om deel te nemen. Desnoods verplicht.

Samen Eindhoven: Oneens

Niet moeten, moeten is dwang en dan zien wij al heel snel dat middels intimidatie/druk gekoppeld aan een uitkering dwangarbeid boven komt drijven.

De Groenen: Oneens

De Groenen wil een onvoorwaardelijk basisinkomen. Daar past geen tegenprestatie bij die wordt afgedwongen. De gemeente mag vrijwilligerswerk en netwerken wel stimuleren omdat dit de toegang tot de arbeidsmarkt verbetert.

Partij van de Toekomst: Eens

Dit is een win-win situatie.

ChristenUnie: Eens

Vooral als deze tegenprestatie mensen helpt in te stromen in een normale baan `Bijstandsstage` Mensen die door hun psychische of lichamelijke beperking of voor wie uitzicht op werk een illusie is, niet vermoeien met re-integratie trajecten maar,als enigszins mogelijk, door nuttig werk, voldoening laten vinden en kansen op ontplooiing geven.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

De regeling zoals die de regering voorstaat is nu al gedoemd om te mislukken. Onuitvoerbaar, oncontroleerbaar en willekeur per gemeente. "stimuleren tot een tegenprestatie" zouden we een stuk beter vinden.

PvdA: Eens

We kennen allemaal de situatie waarin arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op sommige plekken in onze stad gehuisvest zijn. Meer dan 10 mensen in een ééngezinswoning is geen uitzondering. Dat is mensonterend en levert geheid overlast op. Door te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting worden twee vliegen in één klap gevangen.

VVD: Eens

Om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan, pleit de VVD voor woonruimte voor deze groep om te voorkomen dat zij op oneigenlijk plekken als studentenhuizen gaan wonen.

D66: Eens

Arbeidsmigranten dragen bij aan de economie van de regio. Ook zij moeten goed kunnen leven en wonen.

CDA: Eens

Anders vallen ze in de handen van huisjesmelkers en ontstaan er in de wijken onleefbare situaties.

GroenLinks: Eens

Arbeidsmigranten mogen, net als andere inwoners in onze stad, niet de dupe worden van huisjesmelkers of uitbuiting. Iedereen verdient een goed dak boven zijn hoofd en wat persoonlijke ruimte om zich heen. Te krappe behuizing/slecht onderhoud leidt bovendien vaak tot overlast in de wijk. Ook mag de gemeente werkgevers die arbeidsmigranten aantrekken, op hun verantwoordelijkheid voor goede huisvesting aanspreken.

SP: Eens

Alle inwoners van Eindhoven hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.

Ouderenappèl: Eens

iEDEREEN IN NEDERLAND HEEFT FATSOENLIJKE HUISVESTING NODIG

LPF: Eens

Maar wel in goed overleg met de wijkbewoners en niet in grote concentraties.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Slechte stelling! Men neemt aan dat MOE-landers per definitie overlast bezorgen en uitgebuit worden.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Eindhoven is geen eiland. We hebben andere landen nodig voor zowel verkoop als inkoop van arbeid, kennis, producten en diensten. Onze samenleving is juist sterk en mooi door zijn grote diversiteit. We moeten niet bang en defensief worden, maar ambitieus en aanvallend blijvend.

Samen Eindhoven: Oneens

Die verantwoordelijkheid ligt primair bij de mensen zelf en secundair bij de werkgevers die ze van werk voorzien.

De Groenen: Eens

Uitbuiting van kwetsbare migranten is een probleem waar de gemeente zich actief mee moet bemoeien. Discrimerende uitlatingen over migranten worden aandachtig gevolgd door het Adviespunt Discriminatie Zuid-Oost Brabant.

Partij van de Toekomst: Oneens

Dit is de taak van de verhuurders en niet van de gemeente.

ChristenUnie: Eens

Primair geen gemeente taak maar wel regulerend optreden nodig door gemeente, waarbij uitbuiting en misbruik door huizenmelkers word bestreden. Het is daarmee een vorm van rechtshandhaving en bijdrage aan orde en veiligheid.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Wij vinden niet dat dat een gemeentetaak is of zou moeten zijn. Wel dient de gemeente nadrukkelijk toe te zien op misbruik van de situatie door derden, hetzij verhuurders, hetzij werkgevers.

PvdA: Eens

Je ziet ze vaak dit jaargetijde; kachels die op volle kracht een leeg terras staan te verwarmen. Zonde van de energie en zonde van het milieu. De PvdA wil dat Horeca-ondernemers deze verspilling aanpakken. Het liefst door goede afspraken met ze te maken en niet door extra regeltjes, die moeilijk te controleren zijn.

VVD: Oneens

We ondersteunen de duurzaamheidsambitie maar we vinden ook dat ondernemers vrijheid moeten krijgen om te ondernemen.

D66: Oneens

Dit druist in tegen het principe van D66 om ruimte te geven aan individu en ondernemers. Tegelijk zullen wij eenieder stimuleren verstandig met energie om te gaan.

CDA: Oneens

Dit is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf.

GroenLinks: Eens

Een terrasverwarmer stoot net zoveel C02 uit als een auto in 25.000 kilometer. Dat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar kost de horeca-ondernemer ook veel geld. Bovendien zijn er prima alternatieven voor handen, van warme dekens tot restwarmte voor het verwarmen van het terras. Dit past ook in de doelstelling van GroenLinks om in 2030 in Eindhoven 100% energieneutraal te zijn.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

laat een ondernemer nu eens zelf kiezen hoe hij zijn bedrijfsvoering doet in plaats van onnodige regelgeving te bedenken

LPF: Oneens

Dat bepalen de ondernemers zelf, tenzij daar een wet- en regelgeving voor komt.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Geen betutteling. Horeca heeft het al zwaar genoeg.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Duurzaamheid is belangrijk. We moeten daarom steeds de balans vinden tussen genieten van het heden en bouwen aan de toekomst. Het Nederlandse klimaat vraagt om creatieve oplossingen en die zijn er in de slimste regio zeker te vinden.

Samen Eindhoven: Oneens

De gemeente moet zich niet met alles bemoeien, hier ligt de verantwoordelijkheid en de rekening bij de exploitant.

De Groenen: Eens

De Groenen wil een klimaatneutrale gemeente. Met terrasverwarming houd je rokers te vriend, maar het blijft wel een extreme vorm van energieverspilling.

Partij van de Toekomst: Oneens

De horeca-exploitant heeft hier eigen verantwoording voor.

ChristenUnie: Eens

Sympathiek uit milieuoverweging maar in feite geen zeggenschap van gemeente, dus eens in de zin van ontmoedigen ( bijvoorbeeld via vergunningen).

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Als een ondernemer dat noodzakelijk en nuttig vindt, dan moet hij of zij het terras kunnen verwarmen. Als dat volstrekt nutteloos gebeurt dan vinden we dat uiteraard verspilling en ongewenst.

PvdA: Oneens

De PvdA is een voorstander van betaalbare woningen en van goede en betaalbare atelier-ruimtes. De PvdA wil niet dat de gemeente extra geld gaat steken in een plan om een combinatie van die twee verder te bevorderen. Op het gebied van wonen heeft de stad grotere noden en volgens de PvdA, andere prioriteiten (zie stelling 15 en 16).

VVD: Oneens

De VVD maakt het mogelijk dat gezondsheidcentra en atelier- en expositieruimten snel en gemakkelijker een plek krijgen in de winkelstrips als dat die functie versterkt.

D66: Oneens

Eindhoven biedt al voldoende mogelijkheden en er zijn regelluwe zones voldoende om eigen initiatieven en ondernemerschap van kunstenaars te laten ontstaan.

CDA: Eens

Dit kan ook door bijvoorbeeld leegstande gebouwen een nieuwe bestemming te geven.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Eindhoven vindt het belangrijk dat het woningaanbod meegroeit met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze stad. Wij zijn een stad met veel ZZP-ers, creatieve ondernemers of kunstenaars die graag in betaalbare woningen met atelierruimtes wonen en werken. Overigens bouwt de gemeente zelf geen woningen, maar kan wel woningbouwcorporaties hiertoe stimuleren.

SP: Eens

Leegstaande kantoorgebouwen mogen wat ons betreft omgebouwd worden tot tijdelijke atelierruimtes.

Ouderenappèl: Eens

Er is veel leegstand laat eigenaren, gemeenten en belanghebbenden de handen ineen slaan om voorzieningen te maken voor mensen die dat nodig hebben, kunstenaars, designers, broedplaatsateliers etc. dE OVERHEID KAN ALS REGISSEUR OPTREDEN, DE BEURS KAN GESLOTEN BLIJVEN

LPF: Oneens

In deze economisch moeilijke tijd kan je vraagtekens zetten bij het nut en noodzaak daarvan.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Niet alleen voor kunstenaars,voor iedereen dienen er betaalbare woningen te zijn. Met name voor starters.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Het is onzinnig om speciaal voor kunstenaars voorzieningen te treffen. We moeten (jonge) ondernemers in het algemeen meer steunen met coaching, kapitaal en huisvesting. Zij maken onze economie sterker en diverser. Stel dat bijvoorbeeld ASML verdwijnt, wat dan?

Samen Eindhoven: Oneens

Wij willen niet stigmatiseren, er zijn meer bevolkingsgroepen die een behoefte hebben. de gemeente moet zorgen voor een goede balans hierin en deze met de hoogst mogelijke flexibiliteit toepassen.

De Groenen: Geen van beide

Er staan voldoende kantoorgebouwen leeg die geschikt zijn te maken als woning annex atelierruimte. Een permanente voorziening verdient dan de voorkeur, dus niet in de vorm van kraakwachten met tijdelijke contracten. Het Arktheater in Strijp verdient gemeentelijke ondersteuning en onderzoek naar mogelijkheden van renovatie.

Partij van de Toekomst: Eens

Eindhoven is belangrijk in de wereld van kunst en cultuur.

ChristenUnie: Eens

Niet een primaire taak maar door regulering het stimuleren/mogelijk maken dat deze er komen.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Geen toelichting gegeven

PvdA: Eens

Het zichtbaar maken van de ‘verborgen beken’ geeft een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte. Nieuwe waterstructuren hebben ook een taak in waterbeheer en waterberging. Om de kosten in de hand te houden, moeten de werkzaamheden wat de PvdA betreft wel in combinatie met ander gepland onderhoud aan de openbare ruimte plaatsvinden. Het ‘nieuwe water’ moet wel zo worden aangelegd dat kinderen veilig kunnen spelen.

VVD: Oneens

In deze tijd moeten keuzes worden gemaakt waar we het geld aan besteden. We doen dat op basis van maatschappelijke kosten en baten analyses en geven het geld het eerst uit waar dat het hardste nodig is.

D66: Oneens

Dit zou zeker tot verfraaing van de stad kunnen leiden. Maar de gemeentelijke begroting behoeft voor de komende jaren andere prioriteiten.

CDA: Geen van beide

Een sympathiek voorstel maar wij willen daar op dit moment geen geld voor uittrekken.

GroenLinks: Oneens

Eindhoven ligt in het stroomgebied van de Dommel, de Tongelreep, de Laker en de Gender. GroenLinks wil waar mogelijk deze ondergrondse stromen terug aan de oppervlakte brengen. Dit financieren we door dit bij het regulier grootschalig onderhoud als een van de uitgangspunten mee te nemen. Er is namelijk mede door GroenLinks in de begroting extra geld geregeld voor de versterking van groen/natuur in onze stad.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

Mooi idee, heerlijk romatisch maar er zijn andere prioriteiten dan deze luxespeeltjes

LPF: Oneens

Gezien de huidige economische situatie is dit momenteel onverantwoord.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De integratie van natuur in het stedelijk gebied is belangrijk. Een grijze volgebouwde stad is voor niemand prettig leven. Door de groeiende bevolking en bedrijvigheid raakt de natuur in verdrukking, maar we zijn toch zeker wel slim genoeg om groen en grijs te combineren.

Samen Eindhoven: Oneens

De gemeente moet eerst maar eens een meerjaren (decennia) plan maken waar dit misschien in past. Nu zijn ze alleen maar bezig met postzegeltjes plakken, waarbij het een niet naast het ander past of elkaar verbind.

De Groenen: Oneens

Het idee is sympathiek, maar uitgaven aan zorg en welzijn gaan voor. De buurt was tegen het openleggen van de Gender, en je kunt inbreng van buurtbewoners niet zo maar naast je neerleggen als gemeenteraad.

Partij van de Toekomst: Oneens

Op dit moment zijn er andere prioriteiten in de stad. In de toekomst staan we hier zeker open voor.

ChristenUnie: Oneens

Is niet noodzakelijk en draagt nauwelijks bij aan een beter waterbeheer in de stad. Draagt bij aan aantrekkelijkheid van de binnenstad maar er Is nu geen geld voor.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Er zijn wel andere prioriteiten de komende jaren met de steeds schaarser wordende financiele middelen

PvdA: Eens

PvdA wethouder Van Merrienboer voerde in 2007 de milieuzone voor vrachtwagens in. In 2013 zijn de eisen hiervoor aangescherpt. Hierdoor mogen alleen de schoonste vrachtwagens het centrum in. Maar ook hier geldt: de wegen door het centrum zijn geen doorgaande weg. Vrachtwagens die er niks te zoeken hebben, moeten een andere route kiezen, ook al hebben ze een schonere motor. Dat is gezonder en veiliger.

VVD: Eens

We willen een zo schoon mogelijke stad en hebben daarom al enkele vrachtwagen vrije zones gerealiseerd. We staan er voor open om dit nader te bekijken mits dit aansluit bij de ambities van Eindhoven op Weg.

D66: Oneens

Er komt echt geen vrachtverkeer in het centrum dat daar niets te zoeken heeft. Je gaat dus allerlei maatregelen nemen, met nauwelijks effect. Wel is het verstandige milieunormen voor de vrachtauto's te hanteren (zoals ook nu al gebeurd). Die normen kunnen in de loop der tijd scherper worden.

CDA: Oneens

Om ondernemers het in tijd van crisis niet onnodig zwaar te maken.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Eindhoven wil, gezien de impact op onze gezondheid, de hoge concentratie van fijnstof terugdringen in onze stad. Dit kan onder meer door de inzet van elektrische bussen en het weren van doorgaand vrachtverkeer in het centrum. Op basis van meetgegevens willen we ook woonwijken met een hoog risico op fijnstofconcentraties boven de 40 μgr/m³ beschermen door verkeersmaatregelen.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

Doorgaand vrachtverkeer hoort niet in de bebouwde kom thuis. Vracht bestemd voor zaken in de stad kan via electrisch vervoer na overslag op een distributiecentrum

LPF: Oneens

Winkels en bedrijven moeten bevoorraad kunnen worden en je kunt niet met een pennenstreek al het vrachtverkeer weren uit het centrum, zonder gedegen mobiliteitsplan.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Doorgaand vrachtverkeer heeft niets te zoeken in het centrum, daarvoor hebben we de binnenring en de snelweg.

Samen Eindhoven: Oneens

Luchtvervuiling kan op een andere wijze worden aangepakt, maar het weren van vrachtverkeer gaat op dit moment te ver. Bedrijven worden ook beleverd vanuit den buiten. Een optie zou zijn om een overslag aan te leggen waar goederen middels elektrische voertuigen verder worden uitgeleverd bij de ondernemingen. Onze insteek is dus, eerst mogelijkheden creëren en niet beginnen met stopzetten/weren.

De Groenen: Eens

Fijnstof is een ernstig gezondheidsrisico in steden. Vrachtwagens zijn de grootste vervuilers. Het gebruik van scooters moet worden ontmoedigd (strenge contrôle op helmdragen). De aankoop van een elektrische scooter moet, met een bescheiden geldelijke stimulans, worden aangemoedigd voor inwoners van Eindhoven.

Partij van de Toekomst: Eens

Gereguleerd verminderd vrachtverkeer.

ChristenUnie: Eens

Aanvoer van goederen voor winkels beperken tot enkele verdeelpunten buiten het centrum en vandaar met elektrisch vervoer en slimme logistiek de winkels bevoorraden. Optie van aanvoer naar verdeelpunten per schip naar Beatrixkade onderzoeken. Doorgaand vrachtverkeer buiten de stad houden.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Uitgezonderd natuurlijk elektrisch aangedreven transport.

PvdA: Eens

Dit heeft de gemeenteraad onlangs besloten. Dankzij de PvdA moet de meerderheid van de ondernemers in een winkelgebied het hier dan wel mee eens zijn. Zo worden kleine ondernemers beschermd en voorkom je koopzondagen waarop meer dan de helft van de winkels toch dicht is.

VVD: Eens

De VVD wil de zondagsopenstelling volledig vrijgeven voor alle winkels en de avondopenstelling verruimen. Hiermee wordt de keuzevrijheid voor zowel de ondernemer als de consument vergroot

D66: Eens

D66 vindt dat het mogelijk moet zijn dat winkels open zijn op het moment dat klanten daar behoefte aan hebben.

CDA: Oneens

Dit gaat ten koste van de kleine ondernemers en we willen geen mensen dwingen om op zondag te werken als dat niet noodzakelijk is. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de zondag behouden blijft voor sport, vrijwilligerswerk, ontspanning, familie etc.

GroenLinks: Eens

Zelf bepalen wanneer je je boodschappen doet, is iets wat in deze tijd vanzelfsprekend is geworden. Daarnaast vindt een meerderheid van de Eindhovenaren dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze open gaan of niet. GroenLinks vindt dat vrijheid hand in hand gaat met verantwoordelijkheid. Daarom steunen we het huidige beleid: winkeliers bepalen in onderling overleg wat de openingstijden van hun gehele winkelgebied zijn.

SP: Oneens

De kleine zelfstandige is genoodzaakt 365 dagen per jaar te werken om de concurrentie aan te gaan met de grootwinkelbedrijven, dus kiezen wij voor 14 koopzondagen per jaar in het centrum.

Ouderenappèl: Eens

De betuttelende overheid is niet meer van deze tijd. De keuze dient bij de winkelier te liggen, We tekenen daar wel bij aan dat we de winkelstrips in de wijken willen opwaarderen

LPF: Eens

Een ondernemer kan zelf het beste bepalen of dit voor hem zinvol is, of niet.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De wereld is veranderd. Nieuwe generaties hebben een ander leefritme. Openingstijden moeten een reflectie zijn van de dynamiek van de samenleving. Als er geen lokale behoefte is, dan gaat de winkel vanzelf weer dicht. Een vraaggerichte aanpak dus.

Samen Eindhoven: Eens

Vrijheid van ondernemerschap, zij zijn verantwoordelijk, zij zijn de experts en zij kennen de financiële risico's. De vrijheid bepaalt of ze wel of niet meedoen.

De Groenen: Geen van beide

Hier heeft het college van B en W de vrije markt zijn gang al laten gaan in het stadscentrum. Of de gemeenteraad deze vrijheid voor ondernemers nog kan inperken is maar zeer de vraag.

Partij van de Toekomst: Eens

In deze moderne maatschappij is dit erg belangrijk, we leven niet meer in een van 0900 tot 1700 cultuur.

ChristenUnie: Oneens

Zondagopenstelling is een aanslag op de kleine winkelier want werkt kostenverhogend zonder extra omzet. Het ontneemt werknemers van winkelbedrijven de kans om een dag per week met eigen gezin of vrienden tot rust te komen.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Kwestie van vraag en aanbod en Liberalisme. Winkelbezoekers en winkeliers zijn heel goed zelf in staat om te bepalen wat wenselijk en/of rendabel is.

PvdA: Eens

In 2010 zijn aan de Alderstafel afspraken gemaakt over een beheerste en verantwoorde groei van Eindhoven Airport. Eén van de afspraken is dat de ontsluiting van de luchthaven goed geregeld is voordat de tweede groeifase ingaat. Wij staan achter deze afspraak. Het station in Acht is daar een onderdeel van. De verkeersproblematiek rond de luchthaven en de Anthony Fokkerlaan is nu op sommige momenten al te groot.

VVD: Oneens

Zowel Eindhoven Airport als een nieuw treinstation zijn twee aparte zaken die elkaar wel kunnen versterken. Rondom het Airport houden we ons aan de gemaakte afspraken van het Alders-advies.

D66: Oneens

Er zijn mogelijkheden genoeg om Eindhoven Airport op welke wijze dan ook te bereiken, waaronder een snelbusverbinding tussen het centraal station van Eindhoven en het vliegveld. Uitbreiding van het vliegveld mag wel alleen binnen de huidig afgesproken milieunormen.

CDA: Oneens

Nieuwe ontsluitingswegen en een nieuw treinstation moeten de bereikbaarheid van Eindhoven Airport verbeteren. Waar dit station moet komen, moet wat ons betreft nog onderzocht worden.

GroenLinks: Eens

Eindhoven Airport blijft maar groeien, ondanks dat er steeds meer bekend is over de gezondheidsrisico’s van fijnstof en de klachten van omwonenden. Ook heeft de toestroom van passagiers een grote impact op het wegverkeer. Om dit te beperken wil GroenLinks Eindhoven dat er een treinstation in Acht komt. Doelstelling is dat de grote meerderheid van de passagiers met het openbaar vervoer naar Eindhoven Airport komt.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

Een metropole regio kan niet zonder luchtverbindingen. Daarvoor is nodig een goede treinverbinding met Eindhoven Airport. Tot dat moment pas op de plaats en geen nachtvliegen

LPF: Oneens

De realisering van een treinstation in Acht kan nog jaren op zich laten wachten terwijl de economische noodzaak om Eindhoven Airport uit te breiden niet tegen is te houden.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Slechte stelling! Dit staat los van elkaar.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Voor de uitbreiding van Eindhoven Airport is een treinstation in Acht niet noodzakelijk, maar hooguit wenselijk.

Samen Eindhoven: Oneens

Als die stelling recht zou doen aan de realiteit, dan stelt de HOV 1 ook niets voor. Beide zaken dienen los van elkaar gezien te worden, waarbij een station in Acht, niet alleen voor Airport, maar ook voor het noordelijk deel van Eindhoven een goede toevoeging zou zijn in het totale plaatje van de mobiliteit.

De Groenen: Eens

In de planvorming is de nieuwe HOV-lijn tussen het vliegveld en het nieuwe treinstation wel erg ver in de toekomst geplaatst. Voor aanleg van de HOV-lijn is bovendien een nieuwe tunnel onder de snelweg nodig. De Groenen wil meer geld voor openbaar vervoer, en dat is vliegverkeer nu eenmaal niet. Het vliegverkeer zorgt voor uitstoot van extra broeikasgassen, en elke vliegticket zou dan ook extra belast moeten worden, zoals in andere Europese landen al gebeurt.

Partij van de Toekomst: Oneens

Eindhoven heeft al twee stations, uitbreiding Eindhoven Airport kan plaatsvinden, extra treinstation kan altijd in de toekomst.

ChristenUnie: Eens

Primair moeten de afspraken van beheerste groei van vliegverkeer worden gehandhaafd.(Aalders-tafel) Als daarbij regelmatig verkeersopstoppingen optreden, dan is treinstation Acht een optie maar is Best al eerder geschikt gebleken als intercitystation, zonder noemenswaardige investeringen.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Onze informatie vanuit Acht zelf is dat er geen sprake is van dichtslibben van wegen. Tevens dat Acht graag in zowel de besluitvorming over Airport alsook een eventueel treinstation wil worden betrokken.

PvdA: Eens

Camerabeelden hebben de afgelopen tijd hun nut bewezen bij zware geweldsdelicten. De inzet van camera’s moet in Eindhoven aan strenge voorwaarden voldoen. Zolang aan deze eisen voldaan wordt hebben wij geen bezwaar tegen uitbreiding. Camera’s zijn hulpmiddelen. Echte veiligheid is en blijft mensenwerk. Een bredere inzet van camera’s mag niet tot minder blauw op straat leiden.

VVD: Eens

De VVD maakt werk van een stevige aanpak om veelplegers blijvend van de Eindhovense straten te houden. Mede daarom is en blijft de VVD voorstander van cameratoezicht. We zien hierin een sterk middel in de preventie en opsporing van agressie, geweld, diefstal en zakkenrollerij.

D66: Oneens

Er is genoeg cameratoezicht en we moeten rekening houden met de privacy van de burger. Het is noodzakelijk dat camera's slim worden geplaatst en selectief kunnen worden geactiveerd.

CDA: Eens

Als de situatie vraagt om meer cameratoezicht dan moet dit mogelijk zijn.

GroenLinks: Oneens

Onze privacy staat onder druk. Mensen worden elektronisch gevolgd, gescand en gefilmd. Ook worden bestanden regelmatig gekoppeld. GroenLinks moet er niet aan denken dat alles zichtbaar wordt voor de overheid of het bedrijfsleven. Daarom wil GroenLinks alleen cameratoezicht toestaan in uitzonderlijke situaties, met een duidelijk doel, waarbij de beelden slechts een beperkte tijd bewaard worden.

SP: Oneens

Het doel van het cameratoezicht dient vooraf duidelijk te zijn en daarnaast dient cameratoezicht altijd tijdelijk te zijn.

Ouderenappèl: Eens

cameratoezicht kan een rol spelen bij zowel preventie als opsporing

LPF: Eens

Cameratoezicht werkt niet alleen preventief, maar zorgt ook voor opsporing en bewijslast.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Dat in het kader van veiligheid.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Alleen meer camera's in winkelcentra, uitgaansgebieden en op schoolpleinen. Dat zijn belangrijke risico-locaties. De beelden dienen na maximaal 1 jaar vernietigd te worden en mogen alleen benut worden binnen voor de burger transparante processen.

Samen Eindhoven: Eens

Om de criminaliteit een halt toe te roepen is dit een noodzakelijk kwaad en iemand die niets te verbergen heeft, heeft er ook geen last van. Big Brother is watching you op vele andere manieren, manieren waar we geen invloed op uit kunnen oefenen. Dat laatste is vervelender en erger, de camera in de stad bewaakt ons en helpt ons bij calamiteiten.

De Groenen: Geen van beide

Cameratoezicht leidt niet automatisch tot meer rust en veiligheid in de straten en buurten van Eindhoven.

Partij van de Toekomst: Eens

Veiligheid staat voor alles.

ChristenUnie: Eens

Dit werkt preventief en zelfs ondersteunend bij opsporing daders van straatgeweld. Wel moet het gebruik van camera's blijvend voldoen aan zorgvuldigheidseisen in kader bescherming persoonsgegevens.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Alles wat kan bijdragen aan veiligheid en criminaliteitspreventie in de openbare ruimte daar zijn wij voor. Het middel mag echter natuurlijk geen doel op zich worden.

PvdA: Eens

Ons stadscentrum is goed bereikbaar met de auto en dat moet zo blijven. De PvdA heeft echter ook oog voor de negatieve effecten; rond de binnenring is de lucht erg vies. Daarom moet verkeer wat niet in het centrum hoeft te zijn, ook niet door het centrum rijden. Door doorgaand verkeer te weren blijft het centrum bereikbaar voor mensen die er heen willen, en wordt de lucht schoner.

VVD: Eens

De binnenstad en de daar gelegen parkeerplaatsen en parkeergarages moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven voor auto’s om zo onze bezoekers te kunnen faciliteren en voorzien in de behoefte aan bevoorrading van de winkels in het centrum.

D66: Eens

Eindhoven heeft een aantrekkelijk winkelcentrum dat voor iedereen ook buiten de gemeente goed bereikbaar moet blijven. Dat is goed voor de bezoekers en goed voor de economie van de stad. Bovendien is er voldoende parkeerruimte. Het aanleggen van P&R plaatsen is echter aanbevelenswaard.

CDA: Eens

Het centrum moet goed toegankelijk zijn te voet, per fiets, met het OV en de auto.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Eindhoven is voor de toegankelijkheid van het centrum, ook voor auto’s. Echter, we willen wel de hoeveelheid doorgaand verkeer beperken gezien de impact op het milieu en de verhoogde gezondheidsrisico’s van hoge concentraties fijnstof. Meer voetgangersgebieden, ruimte voor de bus en de fiets en groene verblijfszones zijn daarom van minstens zo groot belang.

SP: Eens

Doorgaand autoverkeer binnen het Centrum moet stoppen. Automobilisten die van Noord naar Zuid rijden, gaan over de Ring, niet door het Centrum.

Ouderenappèl: Oneens

Het centrum, moet goed toegankelijk zijn voor bezoekers dat betekent goede openbaarvervoerverbindingen, transferia aan de rand van de stad/ regio, fietsverbindingen

LPF: Eens

Dat is belangrijk voor bedrijven, winkels en horeca.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Er zijn voldoende passende alternatieven nodig en tot die tijd kunnen auto's nog niet worden verbannen. De binnenstad inclusief TUE terrein is te groot om vanaf het station (centraal OV-punt) overal lopend te komen. Een gratis buslijn die de binnenstad ontsluit is een goede oplossing.

Samen Eindhoven: Oneens

Het centrum is te klein om het goed toegankelijk voor autoverkeer mogelijk te maken. Realistischer is om met transferia te werken, waardoor de hele stad zijn toegankelijkheid bewaard.

De Groenen: Oneens

Burgers die het centrum willen bezoeken moeten zoeken naar alternatieven voor de auto. De Vestdijk en toegang tot de Heuvel Galerie moet dus werkelijk eenrichtingsverkeer worden, zoals in het verleden al eens is toegezegd door het toenmalig college van B. en W. Op de binnenring leidt kruising van autoverkeer met fietsers en voetgangers tot gevaarlijke situaties. Het autoverkeer dient dus verder uit het stadscentrum te worden geweerd. Met parkeerplaatsen aan de stadsrand en een goede HOV-lijn.

Partij van de Toekomst: Eens

Bereikbaarheid met eigen vervoer is erg belangrijk.

ChristenUnie: Geen van beide

Middenstand kan niet zonder goede bereikbaarheid en dat voor meerdere vormen van vervoer, dus ook goede toegankelijkheid met auto is nodig.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Het is een illusie dat bezoekers van het centrum allemaal per openbaar vervoer of fiets zouden komen, of kunnen komen. Geen bezoekers uitsluiten dus op grond van welk transportmiddel dan ook.

PvdA: Eens

Door met verschillende sluitingstijden te werken ontstaat spreiding in het huiswaarts kerend publiek. Experimenten in andere steden tonen aan dat hierdoor de overlast afneemt. Wij staan open voor proeven om te bezien wat in Eindhoven het best zal werken.

VVD: Eens

Horeca-ondernemers mogen zo veel mogelijk zelf bepalen hoe laat ze open en hoe laat ze dicht gaan waarbij het uitgangspunt is dat het niet tot extra overlast leidt.

D66: Eens

D66 is voor zoveel mogelijk vrijheid van openstelling van winkel en horecagelegenheid. Laat de horeca dit zelf bepalen, in overleg tussen de aanbieders en de bewoners die daar last van kunnen hebben. Alleen als onderling overleg stagneert zal de gemeente daarbij moeten intermediëren

CDA: Eens

Horecagelegenheden sluiten op vrijdag en zaterdag ‘s nachts gefaseerd vanaf 03.00 uur, waardoor er in het centrum minder opstootjes ontstaan. Indien uit evaluatie blijkt dat dit werkt, is verdere vervroeging van dit tijdstip te overwegen. We streven ernaar om regionaal zoveel mogelijk hetzelfde regime van sluitingstijden in te voeren. Om de aantrekkelijkheid van Eindhoven als studentenstad te versterken, zijn er geen sluitingstijden voor studentensociëteiten.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks gelooft niet in gedwongen verschillende sluitingstijden. Wel is het een taak van de overheid om voor een prettig leefklimaat in de stad te zorgen. Dat betekent zowel fijn wonen als een bruisend uitgaansleven. Deze staan soms op gespannen voet met elkaar. We moeten dan ook samen met horeca-ondernemers en omwonenden in gesprek blijven over het terugdringen van de overlast.

SP: Geen van beide

De SP is voorstander van een experiment om een uur voor sluitingstijd bezoekers niet meer toe te laten. Bezoekers die binnen zijn, kunnen tot sluitingstijd blijven. Zo gaan mensen verspreid naar huis en kan de overlast beperkt worden.

Ouderenappèl: Geen van beide

stelling is te kort door de bocht hier komt veel meer bij kijken onder meer de spreiding van verantwoordelijkheid tussen burger, horecaondernemer en de overheid

LPF: Oneens

Wel vaste sluitingstijden voor natte en droge horeca, met dat verschil dat de droge horeca langer open moet kunnen blijven.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Geen betutteling.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Gelijktijdige sluiting stimuleert overlast en agressie. Experimenteren met andere tijden om overlast te beperken is noodzakelijk. Zowel qua opening (eerder beginnen) als sluiting (later stoppen). Natuurlijk moet het resultaat goed worden gemeten.

Samen Eindhoven: Eens

Een variabele uitstroom met de mogelijkheid om de inwendige mens te versterken zal een hoop ellende wegnemen. 35.000 man in een keer op straat is een piek die niemand zonder calamiteiten kan verwerken. Hoe laat dat de laatste gelegenheid dan dicht moet, blijft vooralsnog onbeslist, waarbij wij wel gaan voor het gebruikmaken van venstertijden.

De Groenen: Eens

Dat lijkt ons een goed idee. Vergelijkbaar met de spreiding van de schoolvakanties en flexibele werktijden.

Partij van de Toekomst: Eens

Om verspreiding van het uitgaanspubliek te stimuleren.

ChristenUnie: Oneens

Sluitingstijden voor een ieder gelijk en aantal uren terug naar bijvoorbeeld 1.30 uur. Daarmee gaat het uitgaansvenster terug naar avond/voornacht. Brengt rust op vele fronten. "eerder op stap, eerder naar huis".

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

Als het een verbetering kan zijn voor overlast, gewoon proberen. Zo niet, snel weer zaken anders aanpakken.

PvdA: Eens

Het moet afgelopen zijn met het tweeslachtige wiet-beleid. Aan de ene kant wordt verkoop gedoogd, aan de andere kant bezorgen de criminaliteit aan de achterdeur van coffeeshops en brandgevaarlijke hennep plantages in woonwijken de politie handenvol werk. Wij steunen burgemeester van Gijzel in zijn pleidooi om een experiment met gereguleerde teelt te mogen starten.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van gereguleerde teelt. Op deze manier houden we controle op de bevoorrading van coffeeshops en halen we de coffeeshophouders uit de criminaliteit. In Eindhoven mag er daarom een pilot komen om dit mogelijk te maken.

D66: Eens

Einddoel is dat softdrugs gelegaliseerd gaan worden. Ook aan de leverancierskant. Dit zal de criminaliteit die nu nog met softdrugs samengaat sterk verminderen.

CDA: Oneens

Dit is een slecht signaal naar jongeren en de criminaliteit neemt niet af. Veel van de wiet die hier geteeld wordt is bestemd voor het buitenland.

GroenLinks: Eens

Bezit en gebruik van softdrugs worden nu gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit zal dan afnemen en er komt een betere controle op de kwaliteit en de veiligheid van wiet. Zolang er echter landelijk nog niets verandert, vindt GroenLinks Eindhoven dat we moeten inzetten op een Eindhovense pilot met gemeentelijke wietteelt.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Eens

het haagse beleid is niet meer van deze tijd. gemeentelijke en op kwaliteit gecontroleerde teelt kan de georganiseerde criminaliteit een halt toe roepen-

LPF: Eens

Onder zeer stringente voorwaarden, met een regelmatige monitoring en een evaluatie naar een jaar.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Geen toelichting gegeven

Blanco Lijst (Leenders): Eens

Gebruik van ontspanningsmiddelen past in een vrije samenleving. Misbruik natuurlijk niet, maar dat pak je het beste aan door groepsdruk te bestrijden. Het huidige verbod heeft de vraag niet verminderd. Het stimuleert vooral het criminele aanbod.

Samen Eindhoven: Eens

Dit zal de veiligheid en de gezondheid ten goede komen en tevens zal de criminaliteit teruggedrongen worden. Win win situatie op alle fronten.

De Groenen: Eens

Het verbod op de drugs is een ramp voor de samenleving. Elke versoepeling is een verbetering. De kwaliteit van wiet wordt streng gecontrôleerd door de GGD. De milieudienst en politie dienen dumping van chemisch afval in de buitengebieden door amfetamine-labo's te voorkomen en streng te handhaven. De illegale dumping van afval uit de amfetamineproductie is een ernstige vorm van milieuverontreiniging.

Partij van de Toekomst: Eens

Voor- en achterdeur moeten geregeld zijn.

ChristenUnie: Oneens

Geen taak van de gemeente. Wij pleiten voor ontmoedigen van wietgebruik, vanwege de grote gezondheidsrisico bij jongeren, door vermindering van aantal verkooppunten via het vergunningenbeleid.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Eens

De huidige situatie is dweilen met de kraan open. Ook levensgevaarlijke toestanden met zolderbranden, schadelijke toevoegingen aan wiet etc. Voor ons ligt de nadruk op experiment. Als het niet tot verbeteringen leidt, snel weer zaken anders aanpakken.

PvdA: Oneens

De PvdA heeft zich hard gemaakt voor gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum en bij WC Woensel. We zijn er trots op dat ze er zijn. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de stallingscapaciteit verder is uitgebreid in het centrum. Voor mensen die minder valide of slecht ter been zijn moeten winkels beter bereikbaar worden, door op een aantal plekken in de binnenstad extra fietsparkeren mogelijk te maken.

VVD: Oneens

Winkeliers ervaren veel overlast van fietsen die overal staan geparkeerd. Daarnaast heeft Eindhoven een aantal fietsenstallingen. We gaan ervan uit dat we met elkaar de stad aantrekkelijk willen houden en dat de fietsen dus in fietsenstallingen worden gezet.

D66: Oneens

We investeren in goede fietsvoorzieningen met bijvoorbeeld gratis fietsenstallingen en optimale fietsroutes. Het vrij stallen van fietsen is niet altijd wenselijk omdat de stad ook toegankelijkheid moet zijn voor voetgangers en mensen met een beperking.

CDA: Oneens

We hebben in Eindhoven voldoende fietsenstallingen. Bovendien zorgt dit voor een rommelig straatbeeld in de binnenstad.

GroenLinks: Eens

GroenLinks Eindhoven vindt de fiets een van de belangrijkste vervoermiddelen in onze stad. De stad moet daarom de fiets op zo veel mogelijk plaatsen welkom heten. Zeker in het centrum moeten er dan ook voldoende fietsenrekken zijn, om fietsen veilig, makkelijk en dichtbij winkels te stallen. Om plek voor fietsen te maken mogen de nu buitenwerking gestelde elektronische fietsenbakken zo snel mogelijk plaats maken.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

kris kras fietsen parkeren leidt tot fysieke belemmering voor mensen die slecht ter been zijn of zich met behulp van een hulpmiddel verplaatsen

LPF: Oneens

Winkeliers in het centrum zijn jarenlang bezig geweest om het wild stallen van fietsen uit het voetgangersgebied te weren en het zou onzinnig zijn om dat nu weer ongedaan te maken.

Leefbaar Eindhoven: Oneens

Wel moeten er voldoende deugdelijke gratis fietsenstallingen zijn.

Blanco Lijst (Leenders): Oneens

Wildparkeren van fietsen leidt tot meer overlast en diefstal.

Samen Eindhoven: Oneens

Het centrum moet goed toegankelijk blijven, fietsen her en der zullen dat zeer belemmeren. Wel moeten fietsenstalling inspelen op de vraag en moet de afschuwelijke vangrails van Veloc vervangen worden door bruikbare fiets parkeerplaatsen.

De Groenen: Eens

De Groenen geeft fietsers voorrang. Op enkele plaatsen in het stadscentrum zou het legale fietsparkeren wel beter kunnen. De fietsklemmen die wel goed zijn moeten op meer plekken in de stad worden geïnstalleerd, zodat je fiets ook niet meer zo snel gestolen kan worden.

Partij van de Toekomst: Oneens

Er is een grote fietsenstalling beschikbaar.

ChristenUnie: Eens

Practisch en handig, maar wel voor beperkte tijd, bijvoorbeeld 2 uur max. Wel zaak dat stadswachten toezien op "overnachters", die dan in gemeentestalling moeten worden geplaatst en tegen de daarmee gepaard gaande vergoeding van kosten weer mee kunnen worden genomen.

EHP: Oneens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Uit oogpunt van fietsvriendelijk winkelen zijn we voor, maar in de praktijk wordt het al gauw een chaos, schade en hinder voor andere stadsgebruikers.

PvdA: Oneens

In 2008 heeft de regio een stappenplan gemaakt om de regionale bereikbaarheidsproblemen aan de oostzijde van Eindhoven op te lossen. De provincie is begonnen bij de laatste stap: nieuw asfalt waarvan nut en noodzaak nog niet zijn aangetoond. Dat gaat ons te snel. Wij investeren liever in het oplossen van echte problemen op de A67 en de A58 en plannen met het gebied rond de A2 (Brainport Avenue).

VVD: Eens

De Noordoostcorridor ofwel de “Ruit Eindhoven”moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden en zo bedrijven in de regio te faciliteren in hun economische groei waar Eindhoven ook van profiteert. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

D66: Oneens

Een toekomstige verbetering van de bestaande wegen heeft de voorkeur boven de beoogde aanleg van de Ruit om Eindhoven.

CDA: Eens

Dit om de stad Eindhoven te ontlasten (geluid en fijn stof) en er is dan een extra ontsluiting in geval van calamiteiten op de huidige wegen.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks Eindhoven is fel tegen de aanleg van de Noord-Oost Corridor: De Ruit. Niet alleen gaat deze nieuwe weg gepaard met de vernietiging van een prachtig natuur- en recreatiegebied, het project kost ook honderden miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld en er zijn nauwelijks effecten te verwachten op de hoeveelheid verkeer door Eindhoven of op de Helmondweg. GroenLinks investeert liever in goed openbaar vervoer.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ouderenappèl: Oneens

Bestaande wegen verbeteren. Over ondertunneling valt te praten

LPF: Eens

Onder voorwaarde dat er een aansluiting komt op Ekkersrijt en een geboorde tunnel onder het Dommeldal.

Leefbaar Eindhoven: Eens

Goed voor de economie en zorgt voor betere doorstroming van het verkeer.

Blanco Lijst (Leenders): Eens

De stad groeit en dat is belangrijk om onze economie en welvaart te handhaven. Maar ook de natuur is belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Beide zaken moeten met elkaar in balans worden gebracht. We moeten de ruit aanleggen op een manier die de natuur zo min mogelijk hindert, maar de economische groei niet remt.

Samen Eindhoven: Oneens

De ladder van Verdaas geeft duidelijk aan dat men het een na het ander moet doen en niet zonder de vorige stap eerst te hebben geëvalueerd. De grote ruit is in aanbouw en weten wij dus niet wat de effecten daarvan zijn. Tot opdat moment dus geen natuurgebied verwoesten.

De Groenen: Oneens

Vanwege de vergrijzing en het nieuwe werken nemen de files af en daarmee de behoefte aan wegen. Aanleg van wegen leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit en afname van de biodiversiteit. Het stiltegebied langs het Wilhelminakanaal wordt lawaaiig gemaakt. De weg heeft geen gunstig verkeerskundig of economisch effect, maar vormt wel een ernstige aantasting van het Dommeldal.

Partij van de Toekomst: Oneens

Geen weg door het Dommeldal.

ChristenUnie: Oneens

Het voorliggend plan voldoet niet aan minimale veiligheid , milieu en leefbaarheidsaspecten, met name omdat het kwetsbare Domeldal word doorsneden. Om het plan door toepassen van ondertunneling wel aanvaardbaar te maken, is veel extra geld nodig. dat is er niet.

EHP: Eens

Geen toelichting gegeven

TELEURGESTELDE BURGERS: Oneens

Geen toelichting gegeven

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken